CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hà Nội đẩy mạnh ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính
Ngày đăng 01/08/2022 | 14:23  | Lượt xem: 19

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 2416/UBND-KSTTHC ngày 27-7-2022 về việc phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tại công văn trên, UBND thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực mình, bao gồm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố, của Chủ tịch UBND thành phố, của sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND thành phố, của UBND cấp huyện. UBND cấp huyện rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố, cấp huyện.

Ngoài danh mục thủ tục hành chính theo phương án phân cấp đang được Văn phòng Chính phủ rà soát trình Thủ tướng phê duyệt; các sở, ban, ngành rà soát, cập nhật, bóc tách, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý trong Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố và tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính còn lại, đề xuất phương án phân cấp, ủy quyền cụ thể.

Trên cơ sở đó, tổng hợp, đề xuất phương án phân cấp, ủy quyền tổng thể về thủ tục hành chính theo một số phương án.

Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của chủ tịch UBND thành phố: Đề xuất ủy quyền cho giám đốc, thủ trưởng sở, ngành, cơ quan thuộc UBND thành phố, chủ tịch UBND cấp huyện; đề xuất phân cấp cho chủ tịch UBND cấp huyện. Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thuộc thành phố: Đề xuất phân cấp/ủy quyền cho thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; đề xuất phân cấp cho cấp huyện hoặc cấp xã. Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện: Đề xuất ủy quyền cho chủ tịch UBND cấp xã, trưởng phòng/ban thuộc UBND cấp huyện; đề xuất phân cấp cho UBND cấp xã.

UBND thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính đối với ít nhất 20% tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, trừ các thủ tục hành chính đang quy định cấp có thẩm quyền quyết định là UBND hoặc chủ tịch UBND cấp xã.

Nguồn Hanoimoi