HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

ĐỔI MỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KỲ HỌP HĐND QUẬN HAI BÀ TRƯNG KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 -2021.
Publish date 15/10/2020 | 15:49  | Lượt xem: 57

Với chức năng nhiệm vụ, nhiệm vụ là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, HĐND quận Hai Bà Trưng đã phát huy vai trò, vị trí trong việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần trực tiếp vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia quản lý Nhà nước, giữ vững an ninh, trật tự xã hội, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.

ĐỔI MỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KỲ HỌP HĐND QUẬN HAI BÀ TRƯNG KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 -2021

 Với chức năng nhiệm vụ, nhiệm vụ là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, HĐND quận Hai Bà Trưng đã phát huy vai trò, vị trí trong việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần trực tiếp vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia quản lý Nhà nước, giữ vững an ninh, trật tự xã hội, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. Qua việc tổ chức thành công 14 kỳ họp HĐND quận (10 kỳ họp thường lệ và 04 kỳ họp bất thường); ban hành 119 nghị quyêt; tổ chức 9 phiên chất vấn và trả lời chất vấn, kỳ họp HĐND là hình thức hoạt động cơ bản, chủ yếu nhất trong hoạt động của HĐND, là nơi các đại biểu HĐND thể hiện rõ nét vai trò, trách nhiệm đối với Nhân dân và cử tri trong việc quyết định các chủ trương, chính sách và thực hiện các hoạt động giám sát nhằm đảm bảo việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền vững mạnh, quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, ổn định và nâng cao đời sống Nhân dân. Những năm qua, HĐND quận Hai Bà Trưng đã quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, trong đó đặc biệt chú trọng việc cải cách, nâng cao chất lượng các kỳ họp, do đó đã tích cực hoạt động và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, thể hiện được vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tại địa phương.

Để nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND quận, Thường trực chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, cung cấp đầy đủ và kịp thời các báo cáo, tờ trình cho đại biểu nghiên cứu và trong chương trình kỳ họp luôn chú trọng dành thời gian thỏa đáng cho đại biểu thảo luận và chất vấn; hai Ban HĐND quận chủ động thu thập thông tin, tổ chức giám sát, khảo sát bằng nhiều hình thức để nắm tình hình thực tế về những vấn đề liên quan đến nội dung thẩm tra. Nét nổi bật trong hoạt động thẩm tra là các Ban đã chủ động tiếp cận các báo cáo, dự thảo nghị quyết ngay từ bước đề nghị xác định và xây dựng dự thảo; tổ chức hội nghị cùng với cơ quan soạn thảo bàn luận thống nhất những vấn đề còn ý kiến khác nhau để tránh những tranh luận không cần thiết khi trình tại kỳ họp. Báo cáo thẩm tra của Ban thể hiện trí tuệ tập thể, chính kiến rõ ràng, mang tính phản biện cao, định hướng những vấn đề trọng tâm, cung cấp thêm thông tin giúp đại biểu HĐND thảo luận, quyết định. Đồng thời đề xuất giải pháp cho những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau để trình HĐND xem xét, thảo luận (việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết phải bảo đảm quy trình theo luật định). Thường trực HĐND đã chủ động xây dựng kịch bản điều hành, kịch bản điều hành chi tiết, trong đó các nội dung chương trình kỳ họp được phân bổ cụ thể theo từng thời gian, từng đơn vị thực hiện và yêu cầu lãnh đạo các đơn vị được phân công trình bày văn bản tại kỳ họp báo cáo tóm tắt, mạch lạc để dành thời gian cho đại biểu thảo luận, chất vấn, tái chất vấn…Thường trực HĐND quận luôn linh động trong điều hành kỳ họp, có tinh thần gợi mở để đại biểu mạnh dạn tham gia ý kiến đóng góp nhằm ban hành những nghị quyết có tính khả thi và chất lượng cao. Đối với phiên chất vấn, Thường trực chuẩn bị kỹ, lựa chọn những vấn đề đưa ra chất vấn tại kỳ họp, đảm bảo là những vấn đề "nóng", liên quan trực tiếp sự phát triển kinh tế - xã hội, đến đời sống  của nhân dân… được cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm, để đảm bảo hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm.

Vũ Đức Tuynh- VP HĐND&UBND quận