HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

QUẬN HAI BÀ TRƯNG TUYÊN TRUYỀN NỀN TẢNG HỒ SƠ SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỀ ÁN 06 CỦA TP HÀ NỘI
Ngày đăng 10/07/2024 | 09:49  | Lượt xem: 72

QUẬN HAI BÀ TRƯNG TUYÊN TRUYỀN NỀN TẢNG HỒ SƠ SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỀ ÁN 06 CỦA TP HÀ NỘI

xem chi tiết tại đây