VĂN BẢN PHÁP QUY VĂN BẢN PHÁP QUY

Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Quy định số 11-QÐ/TW Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân 18/07/2023
Chỉ thị số 27-CT/TW Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 10/07/2023
KH 32/KH-UBNĐ Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2023 19/01/2023
32-QĐ/TW Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 16/09/2021
138/KH-UBND Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 01/7/2021 của UBND quận về việc triển khai thực hiện Chuyên đề số 04-CĐ/QU ngày 31/5/2021 của Quận ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”. 01/07/2021
05-KL/TW Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” 03/06/2021
10-Ctr/TU Chương trình số 10-Ctr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025” 17/03/2021
130/2020/NĐ-CP Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 30/10/2020
59/2019/NĐ-CP Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. 01/07/2019
59/2019/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng 01/07/2019
724/CĐ-TTg Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ 17/06/2019
10/CT-TTg Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; 22/04/2019
36/2018/QH14 Luật Phòng, chống tham nhũng 20/11/2018
133/KH-UBND Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 20/6/2017 của UBND quận về việc triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”. 20/06/2017
50-CT/TW Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng 07/12/2015
126/KH-UBND Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 8/7/2014 của UBND thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 24/9/2014 của UBND quận về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. 08/07/2014